Close

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยการใช้งานและบริการของเราสามารถติดต่อเราได้ที่ 081-753-8783

นโยบายการใช้บริการและการคืนเงิน

บริการจะเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าเพื่อใช้งานบริการของเรา โดยเงินที่ได้รับการชำระแล้วนั้นจะไม่สามารถเรียกยกเลิกหรือเรียกคืนได้จากทางผู้ให้บริการไม่ว่ากรณีใดๆ เพื่อเป็นการป้องกันระบบการให้บริการของเรา ทางผู้ให้บริการของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ที่ใช้บริการไปผิดวัตถุประสงค์ของการใช้งาน หรือ มีพฤติกรรมเข้าข่ายการแสปมด้วยข้อความหรือภาพผ่านระบบบริการของเราได้ หากผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมใช้งานบริการไปในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับบุคคลอื่นทางเราอาจจำเป็นต้องระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้ดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การดำเนินการส่วนการยกเลิกทางเราจะมีการแจ้งติดต่อผู้ใช้บริการจากข้อมูลช่องทางการติตต่อที่ท่านได้ให้ไว้ ณ​ วันทีสมัครใช้บริการ

หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกบัญชีการใช้บริการ ท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่สำนักงานเพื่อให้ยกเลิกบัญชีได้แต่อย่างไรก็ดีหากบัญชีไม่มีการใช้งานต่อเนื่องนานเกินกว่า 1 ปีระบบจะทำการระงับการใช้งานหรือยกเลิกบัญชีนั้น เว้นแต่ผู้ใช้งานได้มีการชำระเงินตามระยะเวลาที่ตกลงกันเอาไว้ในการให้บริการ

การชำระเงินไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ของการใช้บริการจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งได้ หากต้องการใช้บริการจำเป็นต้องชำระเงินแต่ละบัญชีแยกกันไป ไม่สามารถโอนสิทธิ์โยกย้ายสิทธิ์การใช้บริการระหว่างบัญชีได้ในทุกกรณี