Close

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยการใช้งานและบริการของเราสามารถติดต่อเราได้ที่ 081-753-8783

ราคาค่าบริการ LINEGROUPBOT

แนะนำค่าบริการ LINEGROUPBOT
LINEGROUPBOT มีค่าบริการให้รูปแบบรายเดือน (30วัน) มีให้เลือก 3 เเพ็กเกจการใช้งาน

เเพ็กเกจFreeStarterBasicPremium
ค่าบริการไม่มีค่าใช้จ่าย199 บาท/เดือน299 บาท/เดือน499 บาท/เดือน
Tag Name
///
กลุ่มไลน์
1 กลุ่ม/เดือนไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด
จำนวนการส่ง10 bubble/เดือน60 bubble/เดือน120 bubble/เดือนไม่จำกัด
โฆษณา//

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ
กลุ่มไลน์ หมายถึง กลุ่มข้อความที่ต้องการส่งไปยังกลุ่มไลน์
จำนวนการส่ง 1 ครั้ง หมายถึง 2 bubble ที่ประกอบไปด้วย 1 กล่องข้อความ และ 1 รูปภาพ
Tag Name หมายถึง ชื่อบัญชีของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานในเเพ็กเกจ Free และ Starter จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อบัญชีใน Tag Name ได้
Bubble หมายถึง 1 กล่องข้อความ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือภาพก็ตาม

การชำระค่าบริการ ​Linegroupbot
ผู้ใช้งานสามารถเลือกชำระค่าบริการได้โดยค่าบริการรูปแบบราย 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
ตามตารางต่อไปนี้

เเพ็คเกจค่าบริการStater
199บาท/เดือน
Basic
299 บาท/เดือน
Premium
499 บาท/เดือน
3 เดือน597 บาท897 บาท1,497 บาท
6 เดือน1,194 บาท1,794 บาท2,994 บาท
12 เดือน2,388 บาท3,588 บาท5,988 บาท

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ใช้งานต้องการการชำระค่าบริการสามารถติดต่อได้ที่